EY Plus

Κάρτα Υγείας EY Plus

Είναι η κάρτα υγείας που εξασφαλίζει στον κάτοχo του, πρόσβαση σε επιλεγμένο δίκτυο Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων και Ιδιωτικών Κλινικών EY Plus.

Για άμεση και ποιοτική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας στον τομέα της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας με τον πιο οικονομικό τρόπο, χωρίς εγκρίσεις, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και λίστες αναμονής.

To Επιπλέον προνόμιο της κάρτας υγείας EY PLUS είναι η παροχή της ΔΩΡΕΑΝ αεροδιακομιδής σε περίπτωση ατυχήματος.

Ένα από τα πλέον ζωτικής σημασίας προβλήματα των κατοίκων των απομακρυσμένων χερσαίων περιοχών και  νησιών της Ελληνικής Επικράτειας αφορούν στην κάλυψη των  επειγόντων περιστατικών λόγω έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Αυτό έρχεται να καλύψει η κάρτα EY Plus.

Όροι Χρήσης της Υπηρεσία Επείγουσας Μεταφοράς Εξαιτίας Ατυχήματος στο πρόγραμμα EY CLUB PLUS

1.1 Ο κάτοχος της κάρτας υγείας EY CLUB PLUS δικαιούται την Υπηρεσία Επείγουσας Μεταφοράς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού σοβαρής σωματικής προσβολής, συνεπεία ατυχήματος. Το έργο της διακομιδής (μεταφοράς και συνοδείας) αναλαμβάνει συνεργαζόμενη με την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΑΕ ασφαλιστική εταιρεία, με συνοδεία ιατρού.

Ως επείγον περιστατικό ατυχήματος νοείται η αιφνίδια, τυχαία σοβαρή βλάβη της υγείας του ασφαλισμένου που προήλθε αποκλειστικά από ατύχημα και απαιτεί υποχρεωτικά ολοκληρωμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος. Η ανωτέρω αδυναμία αντιμετώπισης βεβαιώνεται εγγράφως από τον ιατρό που επιλήφθηκε της καταστάσεως του προς μεταφορά ασφαλισμένου.

1.2 Ο χώρος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι η Ελληνική Επικράτεια.

1.3 Τα χρησιμοποιούμενα για τις διακομιδές μεταφορικά μέσα είναι ασθενοφόρα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα ή ελικόπτερα. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα τη ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασθενούς, σε κατάλληλη και ικανή για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα στην Ελληνική επικράτεια. Η επιλογή της νοσηλευτικής μονάδας ανήκει στον ασθενή ή, σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να εκφράσει τη βούλησή του, στους οικείους του.

1.4 Με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του κατόχου της EY CLUB PLUS η αναγγελία του περιστατικού γίνεται αποκλειστικά στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης των ΜΕΛΩΝ EY Club (23 15 555 000) είτε από τον ασφαλισμένο, είτε από τον θεράποντα ιατρό, είτε από το κέντρο υγείας, είτε από το περιφερειακό νοσοκομείο που ήδη ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης των ΜΕΛΩΝ EY Club 23 15 555 000:

(i) Επιβεβαιώνει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας EY CLUB PLUS, ότι η κάρτα του είναι εν ισχύ και ότι δικαιούται την Υπηρεσία της Επείγουσας Μεταφοράς.

(ii) Ενημερώνεται για την κατάσταση του τραυματία.

(iii) Ενημερώνει το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας της συνεργαζόμενης Ασφαλιστικής εταιρείας.

Το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας της συνεργαζόμενης Ασφαλιστικής εταιρείας:

(iv) Θα επικοινωνήσει με τον τραυματία ή τους οικείους του που έχουν καλέσει.

(v) Συνεργάζεται, εφόσον χρειασθεί, με τον θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

(vi) Λαμβάνει από κοινού με τον θεράποντα ιατρό τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση του τραυματία.

Η συνεργαζόμενη με την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΑΕ ασφαλιστική εταιρεία, εάν χρειασθεί, αναλαμβάνει, ανάλογα με την κατάσταση του κατόχου της EY CLUB PLUS, την μεταφορά του:

(α) Προς μια καταλληλότερη συμβεβλημένη με την συγκεκριμένη Ασφαλιστική Εταιρεία νοσηλευτική μονάδα.

(β) Προς μια καταλληλότερη κρατική νοσηλευτική μονάδα πιο κοντά στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται γραπτή έγκριση του ιατρού του κέντρου υγείας ή του νοσοκομείου στο οποίο αυτός νοσηλεύεται, ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία διακομιδής με σχετική ασφάλεια της ζωής και της υγείας του.

1.5 Η διακομιδή θα γίνεται με εναέριο μέσο μεταφοράς εφόσον είναι εφικτό, δηλαδή εφόσον είναι δυνατή η ασφαλής προσγείωση του αεροπλάνου ή του ελικόπτερου στο σημείο όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος τραυματίας και εφόσον το τοπικό αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο είναι σε λειτουργία. Γενικά η τήρηση των όρων, κανόνων, περιορισμών και κανονισμών προσγείωσης και πτήσης, όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εναέριας διακομιδής.

1.6 Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΑΕ καθώς και η συνεργαζόμενη με αυτή Ασφαλιστική Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης πτήσεων ή αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος, ή σε περιορισμούς που οφείλονται σε εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Κρατικής Αρχής.

1.7 Σε καμία περίπτωση η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΑΕ καθώς και η συνεργαζόμενη με αυτή Ασφαλιστική Εταιρεία δεν αντικαθιστούν τις αρμόδιες αρχές.

1.8 Εξαιρέσεις για την ισχύ της Επείγουσας Μεταφοράς εξαιτίας Ατυχήματος

Το πρόγραμμα της κάρτας υγείας EY CLUB PLUS δεν καλύπτει κινδύνους που οφείλονται ή συσχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα με τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, κηρυγμένου ή ακήρυχτου πολέμου ή εμφύλιου πόλεμου ή επανάστασης, πολιτικής ή στρατιωτικής στάσης ή ταραχών γενικά, τρομοκρατικές ενέργειες, βιολογικός πόλεμος και συναφείς με αυτές καταστάσεις. Ο όρος «Τρομοκρατικές ενέργειες» σημαίνει μια ενέργεια ατόμων ή ομάδας ατόμων, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους, ή τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

(β) Συμμετοχή του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.

(γ) Επιδράσεις ατομικής-πυρηνικής ενέργειας ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας καθώς και περιστατικά που οφείλονται σε βιολογικές ή χημικές ουσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς.

(δ) Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αξιόποινες πράξεις ή παράνομες ενέργειες.

(ε) Προγενέστερες της Ασφάλισης παθήσεις ή σωματικές βλάβες, καθώς και τα επακόλουθα ή οι επιπλοκές τους.

(στ) Ως επιβάτη αεροσκαφών αναγνωρισμένων γραμμών εναέριων συγκοινωνιών που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα (CHARTERS) δρομολόγια. Εάν ο Ασφαλισμένος λάβει μέρος σε πτήση, είτε ως χειριστής, είτε ως επιβάτης, είτε με άλλη ιδιότητα, και συμβεί ατύχημα, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος.

(ζ) Ως επιβάτη πλοίων, σκαφών αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων, είτε ως χειριστής, είτε με άλλη ιδιότητα, εφόσον δεν αδειοδοτούνται σύμφωνα με το Νόμο και δεν πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση.

(η) Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με μηχανοκίνητα μέσα ή επικίνδυνα αθλήματα.

(θ) Δόλια χρήση φαρμάκων, δηλητηρίου ή αερίου από τον Ασφαλισμένο.

(ι) Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιος αυτοτραυματισμός του Ασφαλισμένου ανεξάρτητα από τη διανοητική, ψυχική και ψυχολογική του κατάσταση.

(ια) Τη χρήση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, από τον Ασφαλισμένο.

(ιβ) Τη χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών από τον Ασφαλισμένο.

(ιγ) Αλκοολισμό ή υπερβολική χρήση (μέθη) οινοπνευματωδών ποτών από τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία την στιγμή του συμβάντος.

(ιε) Οι μεταδιδόμενες ασθένειες όπως αυτές ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

2.1 Βασικές υποχρεώσεις του κατόχου της κάρτας EY CLUB PLUS

Ο κάτοχος της κάρτας EY CLUB PLUS υποχρεούται να δηλώσει στην ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ κάθε στοιχείο ή περιστατικό ή πληροφορία που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει, καθώς επίσης να απαντήσει με ειλικρίνεια και πληρότητα σε κάθε σχετική ερώτηση της και των συνεργατών της, καθώς και στις ερωτήσεις που περιέχονται στην Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα EY CLUB PLUS.

Κάθε ψευδής ή από πλάνη δήλωση του κατόχου της κάρτας EY CLUB PLUS ή αποσιώπηση γνωστών σ’ αυτόν περιστατικών, αποτελούν λόγους καταγγελίας της Ασφαλιστικής Κάλυψης στην Επείγουσα Μεταφορά εξαιτίας Ατυχήματος.

 

3.1 Διακοπή κάλυψης της Επείγουσας Μεταφοράς εξαιτίας Ατυχήματος

Ως ημερομηνία διακοπής θεωρείται εκείνη κατά την οποία:

(α) Λήγει η ισχύς της κάρτας EY CLUB PLUS.

(β) Ακυρωθεί η κάλυψη λόγω της ύπαρξης ενός ή περισσοτέρων εξαιρέσεων.

4.1 Ισχύουσα Νομοθεσία και αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Κάθε διαφορά, ανάμεσα στα πρόσωπα της ασφάλισης (κάτοχο της κάρτας υγείας EY CLUB PLUS,  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ) και την Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία είναι δυνατό να προκύψει από την ασφαλιστική σύμβαση-κάλυψη ή να έχει σχέση με αυτή, υπόκειται στην αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρμοστέο Δίκαιο συμφωνείται ότι είναι το Ελληνικό Δίκαιο.